Porto - Houses behind the Ribeira

Porto - Houses behind the Ribeira

Terrace of houses perched high above the Ribeira in Porto